Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Vzdělávání a kurzy

Vzhledem k značnému zájmu investorů a podnikatelů v oboru OZE v současné době provádíme pouze rekvalifikační kurzy pro udělení státní LICENCE k provozování malých energetických zdrojů.

Vzhledem k značnému zájmu investorů a podnikatelů v oboru OZE v současné době provádíme pouze rekvalifikační kurzy pro udělení státní LICENCE k provozování malých energetických zdrojů.

SPVEZ je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro provádění rekvalifikačních kurzů pro provozovatele malých energetických zdrojů do výkonu 1 MW.

Kurz pro provozování malých energetických zdrojů je určen pro zájemce, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro získání státní licence podle §5, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích v platném znění. Kurz nahrazuje potřebnou kvalifikaci provozovatelů zdrojů do instalovaného výkonu 1 MW. Státní licence je nezbytná pro provozování těchto energetických zdrojů (živnostenská oprávnění v této oblasti se nevydávají).

Rekvalifikační kurz vychází z úhrnného počtu 50 vyučovacích hodin a 6 hodin praktické výuky. Kurz je organizován tak, že je pořádáno šest vyučovacích dnů, jeden den praktické výuky a jeden zkouškový den (písemná práce a ústní zkouška) rozložených cca do dvou měsíců. Znamená to, že účastník kurzu tedy může na tento vyučovací den ráno přijet a odpoledne odjet. Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent doklad (Osvědčení) o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu.

Každý vyučovací den je vždy zahájen v 9.00 hod. a ukončen cca 17.00 hod.

Účastnící kurzu obdrží skripta k přednášeným tématům.

Všichni účastníci kurzu při prezentaci v prvním vyučovacím dnu předloží doklad o zaplacení kurzovného (poštovní poukázky nebo výpis z BÚ č. ú. 44733011/0100, variabilní symbol - rodné číslo, specifický symbol - dle aktuálního č. kurzu), případně můžete kurzovné zaplatit v hotovosti v den zahájení kurzu. Bližší organizační pokyny Vám budou sděleny písemně na základě Vašeho zájmu.

Ostatní kurzy a vzdělávací akce organizujeme podle zájmu našich členů a jejich program zveřejňujeme v předstihu buď vnitrosvazovými kontakty s členy Svazu nebo na našich strán

Ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.