Registrovaní členové spolku se mohou přihlásit zde. Podat přihlášku můžete zde.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve spolku SPVEZ, z. s., platné od 2022

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákon o zpracování osobních údajů.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z. s. (SPVEZ, z. s.), se sídlem Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 00506494, zapsaný ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 66, vedeným u Městského soudu v Praze.

Email: spvez@spvez.cz (dále jen „správce“)

Kontaktní osobou správce po případ vyřízení stížností a reklamací je: Pavel Štípský, předseda spolku.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud:

 • a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,
 • b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména: − vyřízení reklamací dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, − plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví.
 • c) zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména: − vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků, elektronickou komunikaci se členy a úhradu předepsaných členských příspěvků.
 • d) ke zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je primárně plnění úkolů spolku, vyplývajících ze stanov a poskytování příslušného informačního servisu a dalších služeb členům a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro zabezpečení požadovaných služeb správcem a pro jejich plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné ze strany správce splnit úkoly, dané stanovami spolku.
Pro tyto účely správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (včetně údajů o případných kontaktních osobách), v rozsahu jméno (název firmy), příjmení, bydliště (sídlo), telefon, email, výkon energetického zdroje, č. b.ú.

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Správce Vaše osobní údaje zpracovává automatizovaně dálkovým způsobem.

4. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vašeho členství ve spolku a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.
Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

5. Příjemci osobních údajů

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

• jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, Policii ČR atp.),

6. Práva subjektu údajů

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči správci následující práva:
Právo na přístup – můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.

Právo na výmaz – můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • b) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování,
 • c) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • d) Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Právo na omezení zpracování – můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 • a) popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • b) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,
 • c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • d) vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost údajů – v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna.

Právo vznést námitku – můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce.

Právo být informován – máte právo být správcem informován/a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.

Právo ve vztahu k automatizovanému zpracování – máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

Zpracováno 2022

Informace o zpracování osobních údajů
Webdesign Zdeněk Nováček, s.r.o.